Semalt: Onlaýn barlygy gowulandyrmak üçin on hile

Işewürlikde üstünlik gazanmagyň usullarynyň biri, onlaýn önümlere eýe bolmakdyr, sebäbi önümleriň we hyzmatlaryň gözlegleriniň 85% -den gowragy onlaýn ýagdaýda bolýar. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Iwan Konowalow, üstünlikli onlaýn gatnaşmagy üçin size aşakdaky gözegçilik sanawyny hödürleýär.

1. Şahsy adamlar

Ilki bilen, kampaniýaňyzyň maksatly şahsyýetine düşüniň. Adam häsiýetlerini sanly marketing beýanyna ýa-da maksadyna goýmaly diýmekdir. Höweslendiriji, agyry nokatlary, islegler, şahsyýetler, maksatlar ýa-da endikler ýaly meňzeş aýratynlyklary ulanyp, dürli şahsyýetleri toparlamaga kömek eder. Az bazar maksatlaryny döredýärler, şeýlelik bilen sanly marketingi has aňsat, arzan we has netijeli edýär.

2. Müşderi syýahat kartasy.

Müşderi syýahat kartasy marketologlar tarapyndan sarp edijiniň nukdaýnazaryndan we kompaniýa bilen edýän gatnaşyklaryna düşünmek üçin ulanylýar. Şeýle çemeleşme bilen, her bir özara gatnaşykda müşderiniň zerurlyklaryny, olary nädip gowulandyrmalydygyny we hyzmatlary gowulaşdyrmak zerurlygy ýüze çykarylsa, aňsat bolýar.

3. Strategiki mazmun

Web sahypasynyň mazmunynyň ýokary derejede çekilmegi we müşderileri özüne çekmek üçin öz wagtynda berilmegi hökmandyr. Satyjylar, bilmeýän önümlerini satyn almak barada ulanyjylara mahabat bermeli däldir. Ilki bilen, önümleriňize ýa-da hyzmatlaryňyza degişli käbir maglumatlary beriň we mazmuny yzygiderli paýlamak üçin bir senenama ulanyň.

4. Mazmuny täzeläň

Müşderiler tolgunmak isleýärler we sahypaňyza girmeginiň sebäbi şol. Her gezek baranlarynda mazmun birmeňzeş bolsa, baryp görmekden bizar bolarlar, bu bolsa traffigiň peselmegine sebäp bolar, bu gowy zat däl. Mazmun täzelenmeleri maksatly diňleýjiňiziň isleglerine we isleglerine bagly bolmaly. Şeýle-de bolsa, her alty-on iki aýda, häzirki tendensiýalara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin web sahypasynyň dizaýnyny täzeläň.

5. Ulanyjy tejribesi

Ulanyjy tejribesi esasan adamlaryň sanly önüm bilen özara gatnaşygyna ünsi jemleýär. Kärhananyň eýesiniň gaty gowy görünýän, ýöne nädip işlemelidigini bilmeýän bir sahypasy bolup biler. Peýdalylygy üçin hiç zat edenok. Ilki bilen ajaýyp ulanyjy tejribesini döretmek diňleýjilere düşünmegi talap edýär. Analitikler iň köp girilýän sahypalar we ulanyjylaryň saýtda nähili gezýändigi barada maglumat berip biler.

6. SEO

Bu işiň gözleg motory tarapyndan gowy ýerleşdirilmegi möhümdir, sebäbi häzirki zaman dükanlaryň 80% -den gowragy önümlerini tapmak üçin gözleg motorlaryndan peýdalanýar. SEO (Gözleg motory optimizasiýasy) bu pudakdaky beýlekileriň arasynda müşderileri işe gönükdirmäge kömek edýär. Bir gezek basmak üçin töleg (PPC) usulyny ulanyp bolar, ýöne SEO-dan organiki gözleg netijeleri 8,5 esse täsirli.

7. Sosial media

Sosial mediany sanly marketing bilen birleşdirmek, markany tanamak, wepalylyk, öwrüliş nyrhlary we müşderileriň düşünjelerini gowulandyrmak ýaly möhüm peýdalara eýe bolup biler. Şeýle-de bolsa, diňe köne hasap açmaň. Has paýlaşmak üçin ýazgylaryň gysga bolandygyna we görnükliligini ýokarlandyrmak üçin açar sözleriň bardygyna göz ýetiriň. Markany görkezmek üçin ýokary hilli suratlardan peýdalanyň we müşderileriň haýsysyna has köp jogap berýändigini görmek üçin täzelerini yzygiderli barlaň. Infografikada we wideolarda tapylan mazmun hem maglumat beriji we düşünmek aňsat. Mundan başga-da, paýlaşmak üçin ajaýyp mazmun döredýär.

8. Tomaşaçylar bilen aragatnaşyk saklaň

Köp adamlar müşderi hyzmatlary üçin sosial platformalara ýüz tutýarlar. Bu zerurlyklaryň we soraglaryň köpüsi äsgerilmeýär. Sarp edijiniň belliklerine we pikirlerine jogap beriň we diňleýändigiňizi olara habar beriň. Netijede, beýlekiler hödürlenýän önüm ýa-da hyzmatlar bilen öz tejribelerini paýlaşmak isleýärler. Gepleşigi dowam etdirmek üçin saýtda bir ýazgy paýlaşýanlara ýa-da bir ýazga teswir ýazanlara elmydama sag bolsun aýdyň.

9. Sosial mahabat

Üstünlikli sosial media kampaniýasynyň maksady bolmaly, tölegli sosial mahabatlary beta-synagdan geçirmek, mahabatlary her üç-bäş günden bir gezek aýlamak we ykjam optimallaşdyrylmagyny üpjün etmek üçin sosial media ýazgylaryny ulanmaly.

10. Jübi dosty

Sanly köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ulanylyşynyň 65% -den gowragy ykjam enjamlarda bolýar. Şonuň üçin sahypa baha goşmak üçin bu bazary ele almak hökmandyr. Sahypaňyzyň islendik ekran çözgüdi üçin iň amatly dizaýnynyň bardygyna göz ýetiriň.

mass gmail